Frisk Oslofjord 2

06.04.2022

«Besøkssenter Oslofjorden» får base på begge sider av fjorden

Miljødirektoratet har, etter en søknadsprosess med 5 søkere, tildelt Horten kommune og INSPIRIA science center i Sarpsborg oppdraget med å utvikle og drifte et besøkssenter for Oslofjorden i fellesskap. I begrunnelsen fremhever direktoratet at de to aktørene «etter en samlet vurdering kan tilby den klart beste løsningen for Besøkssenter Oslofjord».

– Vi ønsket å tilby miljødirektoratet en fremtidsrettet og kreativ løsning for besøkssenter Oslofjord, og det har de tydeligvis satt pris på. Nå får vi ny aktivitet i lokaler ved siden av marinemuseet, godt for byen og alle som vil lære mer om Oslofjorden, sier ordfører i Horten, Are Karlsen.

Horten kommune og INSPIRIA science center i Sarpsborg – et av landets regionale vitensentre – skal sammen drive selskapet for besøkssenteret. Kongsberg Maritime og Bastø Fosen er med som hovedpartnere i satsingen. Hovedlokasjonen for det nye besøkssenteret blir på Karljohansvern i Horten med opplevelser også på vitensenteret og på Bastø Fosen-fergene, i tillegg til mye annet.

– Det er helt strålende å kunne samarbeide på denne måten på tvers av fjorden, sier direktør på INSPIRIA science center, Geir Endregard.

–For vår del får vi utnyttet det omfattende arbeidet vi har på det marine mot skoler og befolkningen fra før, ikke minst igjennom vår sentrale rolle i prosjektet Frisk Oslofjord, legger han til.

Bakgrunn for tildelingen

Les Miljøverndirektoratets tildelingsbrev (offentlig):

Horten kommune og Inspiria science center er autorisert som besøkssenter fordi dere etter en samlet vurdering kan tilby den klart beste løsningen for Besøkssenter Oslofjorden. I søknaden er det på en god måte gjort rede for hvordan søker vil oppfylle de fastsatte autorisasjonskravene.

Vi har særlig vektlagt søkers løsning for følgende krav:

Lokalisering og utforming
Søker tilbyr svært gode og sentralt beliggende lokaler i Horten, samt tilleggslokaliteter i Inspiria i Sarpsborg, på Bastø Fosen ferjene (ca. 3 mill. passasjerer per år) og på båtene MS Ny Vigra II (skoleekskursjonsskipet til INSPIRIA; turisttrafikk om sommeren) og MS Rognfjell (videregående skoleelever). I tillegg tilbys mobile utstillingsløsninger som skal plasseres “der folk er”. Horten by vurderes som en godt egnet hovedlokalitet. Byen har ca. 20 000 innbyggere, og er et regionalt kollektivknutepunkt. Mange besøker Karljohansvern på grunn områdets historiske omgivelser og natur- og friluftslivsområder.

Gratis fergetilbud over Oslofjorden for gående og syklende gjør at skoleelever i og ved byene og tettstedene på østsiden av Oslofjorden enkelt vil kunne komme til senteret. I tillegg vil nytt dobbeltspor på strekning Horten-Oslo stå ferdig i 2024, og vil sørge for 4 avganger i timen.

Samlet sett mener Miljødirektoratet at dette er den klart beste løsningen av de omsøkte for å nå befolkningen i hele Oslofjordregionen og gir et godt grunnlag for å mobilisere alle befolknings-grupper til å ta vare på fjorden.

Samarbeid med andre
Søker kan vise til samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører som vil bidra med viktig kompetanse for å oppfylle formålet med Oslofjordsenteret. Gjennom samarbeid vil søker kunne synliggjøre Oslofjordens utfordringer og friluftslivsbruken blant ulike grupper av befolkningen, og informere om områder som er velegnet for friluftsliv, fiske, fangst og sanking. Søker har inngått partnerskap om samarbeid med Kongsberg Maritime og Bastø Fosen i tillegg til en rekke andre samarbeidspartnere. Søker vil sammen med sine samarbeidspartnere kombinere aktiv bruk av digitale kommunikasjons- og informasjonsopplevelser samt bruke moderne sonar-teknologi for å dokumentere fjordens tilstand under vann. Digital teknologi skal også brukes for å vise flotte steder langs fjorden, for å inspirere andre til mer friluftsliv. Søker vil bruke data fra prosjektet "Frisk Oslofjord" i utstillinger og digitale løsninger.

Virksomhet og drift
Søker har en god løsning for virksomhet og drift som i tillegg gjør det mulig å åpne et Oslofjordsenter allerede høsten 2022. Det skyldes blant annet at søker både har innflytningsklare lokaler på Karljohansvern, og konkrete planer for å fylle lokalitetene med faglig innhold. Besøkssenteret i Horten planlegges åpnet til høstferien i uke 40 2022, mens utstillingen i Inspiria og digitale opplevelser åpner i innen utgangen av 2022. Utstillingene på Bastø Electric, mobile utstillinger, undervisning og digitale besøk åpner i 2023, mens utstillinger på MS Ny Vigra II og MS Rognfjell åpner i andre kvartal 2024.

Gjennom avtaler med Marinemuseet på Karljohansvern vil det etableres en felles resepsjon og servicetjenester for til sammen tre museer i samme bygg. Dette bidrar til god utnyttelse av de økonomiske rammene som senteret vil få. Det er også planer om serveringsfasiliteter i nærheten.