Elever som deltar på Koko, kunnskap og kommunikasjon

Kraftledningar (KoKo)

Prosjektet skal skape koblinger mellom skole og næringsliv, og inspirere ungdommer til å se muligheter for et fremtidig arbeidsliv i stor-regionen Østfold–FyrBoDal.

Grenseoverskridende samarbeid for ungdom

I Interreg-prosjektet Kraftledningar jobbes det på norsk og svensk side av grensen for å kartlegge og teste innovative metoder for å informere unge mennesker om ulike yrkesvalg. Hovedmålet er «å øke bevissthet og kunnskap for unge mennesker om hva deres muligheter er for fremtiden». I et foregangsprosjekt kalt Scandinavian Science Cluster kom de frem til følgende påstander:

 • Ungdom vet lite om næringslivet i sitt eget land 
 • Ungdom vet lite om næringslivet i nabolandet sitt 
 • Ved å eksponere ungdom for informasjon om næringslivet på en tilpasset måte, viser ungdom tydelig interesse for å lære mer om arbeidsmuligheter også i nabolandet.

Basert til dels på resultatene fra dette prosjektet, har Kraftledningar definert flere delmål som sikrer dialog og kompetanseheving, og som retter seg mot flere målgrupper:

 • Skape verktøy for at elever skal få informasjon av nytteverdi i forkant av studie- og yrkesvalg
 • Etablere kontaktflater og nettverk mellom skole og næringsliv, med et ønske om å avdekke kompetansebehov i fremtiden både regionalt og interregionalt.
 • Skape gode, relevante og realistiske historier fra arbeidslivet, som inspirerer elevene til å ta utdanning og utforske sine valg på vei inn i yrkeslivet.

Det er et langsiktig arbeid å motivere unge mennesker til å stå i et utdanningsløp. Det er samtidig avgjørende for at vi skal klare å beholde viktig kompetanse i våre regioner, og bidra til å sikre et stabilt velferdssamfunn i årene som kommer. Heldigvis er det mange spennende aktører som satser eller etablerer seg i våre regioner, noe som gjør det mer attraktivt for unge mennesker å bo og jobbe her også. Imidlertid er det viktig at de finner hverandre og snakker et «språk» som begge forstår for å oppnå varig verdiskapning.

Stor suksess med «KoKo»

Kraftledningar har en bærebjelke på begge sider av grensen, kalt «KoKo» (forkortelse for Kompetanse og Kommunikasjon). Dette er en interaktivt multimedievisning hvor elevene blir stilt en rekke spørsmål, som skal besvares ved hjelp av mentometerknapper. Den anonymiserte dataen som samles inn er med på å avdekke gjeldende holdninger blant ungdom om bosituasjon, studier, yrkesvalg eller følelser. Dette gir oss verdifull informasjon til å gjøre refleksjoner med elevene rundt hvilke valg som gjør oss godt, og som gir de rette forutsetningene for en fin fremtid for den enkelte.

Knyttet til denne ganske annerledes undervisningsdagen, inngår også et etterarbeid for skolene. Her får elevene i oppgave å gjøre tankene de har gjort seg om til en mulig vei å gå når de skal planlegge studieretning og fremtidig yrke.

Fantastiske tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra elever og lærere rundt denne undervisningsmetoden har vært helt fantastiske. De som utøver karriereveiledning i skolen snakker varmt og entusiastisk om hvordan «KoKo» har gitt elevene større tro på sine fremtidsmuligheter. Vi jobber videre med å spisse kommunikasjonen på enkelte områder, slik at vi kan nå ut til enda flere målgrupper.

Enkelte steder ser vi at det er gode muligheter for å øke kunnskapen om arbeidsmarkedet ytterligere. Det er helt tydelig at det er behov for tettere dialog med næringslivet om hva slags kompetanse de vil trenge i årene som kommer. Her vil også skole, familie, venner og andre ha en rådgivende rolle for å hjelpe barn og unge videre på veien som studenter og unge arbeidssøkende.

Riggen til «KoKo» er mobil, og kan derfor fraktes til den respektive kommune som ønsker å tilby dette undervisningsopplegget til sine elever.


Generasjon Tankezett (podcast-serie)

Studie- eller yrkesvalg er noe som preger de fleste tenåringer og unge voksne. I podcast-serien Generasjon Tankezett ønsket vi å utforske i fellesskap hvilke muligheter som finnes, og hva hver og en av oss trenger for å gjøre informerte og gode valg. 

Det unike med Generasjon Tankezett er at podcasten er «laget av ungdom, for ungdom». Det gjør at målgruppen lettere kan identifisere seg med programledernes opplevelse av hvordan ting er i dag, og hva som de selv mener er viktig for å velge for eksempel utdanning eller forsøke å jobbe i utlandet.

Podcastene kan brukes i undervisningen til å bevisstgjøre ungdom på de utallige mulighetene de selv har. Del 2 av podcasten går spesielt på jobbmuligheter, særlig på tvers av landegrensene, som er spesielt relevant for Østfold-regionen. Denne delen er produsert som en del av Kraftledningar-prosjektet.

KoKo skoleprogram

MER INFORMASJON:
Prosjektperiode: Januar 2019 – januar 2022
Ønsker du å vite mer om Kraftledningar i Norge, kontakt prosjektleder Martine Bjørnstad.
E-post: martine.bjornstad@inspiria.no

Elever løser oppgaver under refleksjonsøkten på KoKo
Interreg logo
Kraftledningar logo
Få alle med logo
Innovatum science center logo

«Science hubs» i Sverige og Norge

Innovatum Science Center og INSPIRIA science center jobber tett om kunnskaps- og resultatutveksling i Kraftledningar-prosjektet. Vi jobber selvstendig med metodikk og testing innenfor de forskjellige delmålene, men deler planer og erfaringer. Underveis i hele perioden gjennomføres det utsjekker for å sikre at arbeidet som utføres har et grenseoverskridende utbytte, og at vi fanger opp spennende resultater som gir oss viktig informasjon å bygge videre på.

Til tross for at dette er en del av et langsiktig arbeid, jobber vi med flere overordnede effektmål:

 • Flere ungdom velger studier innen realfag
 • Flere ungdom gjør bedre og mer veloverveide valg før påbegynte studier, med ønske om at flere står tiden ut i et studieforløp
 • Flere elever, lærere, studie- og yrkesveiledere får mer relevant kunnskap om arbeidsmarkedet i Østfold-FyrBoDal-regionen.
 • Skape et bedre nettverk mellom aktører fra skole- og næringsliv, og gi dette nettverket en grobunn for bedre vekst.
 • At flere vurderer eller velger å arbeide i naboregionen

Samarbeidspartnere

Kraftledningar er et samarbeidsprosjekt mellom INSPIRIA science center i Norge og Innovatum Science Center i Sverige. Oppdragsgiver er Interreg. Simultant pågår et annet prosjekt med samme oppdragsgiver og utførende parter kalt «Få alle med». Dette handler i stor grad om forståelsen og kraften av personlige egenskaper. Sammen utfyller disse to prosjektene hverandre i stor grad, med måloppnåelser som sett i sammenheng har stor verdi for elevene.

I tillegg har prosjektet en rekke partnere og næringsaktører i regionen som bidrar inn med viktig kompetanse. På norsk side:

Se også: Undervisningsopplegget KoKo