Frisk Oslofjord

Frisk Oslofjord

Prosjektet samler kunnskap og legger grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene langs Oslofjorden.

Gjennom Frisk Oslofjord-prosjektet skal INSPIRIA, i samarbeid med en rekke forskjellige aktører, frambringe ny kunnskap om livet i Oslofjorden. Dette skal igjen gi grunnlag for en bærekraftig forvaltning av ressursene og det marine miljøet.

Videre skal prosjektet teste og verifisere ny teknologi som kan brukes til dette formål, samt formidle ny kunnskap og nye metoder til forvaltningsorganer og befolkningen for øvrig – med særlig den fremvoksende generasjon som en viktig målgruppe.

Prosjektet ble startet i 2018, som et treårig prosjekt, men ble deretter videreført fra midten av 2021 for tre nye år. Hver periode har fått rundt 30-40 millioner i totalbudsjett, hvorav midler til undervisning og formidling ble økt for den nye perioden. INSPIRIA koordinerer alt arbeid med undervisning og formidling.

Gratis dagsekskursjon for videregående skoler i
Viken, Oslo og Vestfold og Telemark

Et unikt skoletilbud som inkluderer gratis dagsekskursjon med båt og transport, er nå tilgjengelig for påmelding. 

Prosjektmål:

Frisk Oslofjord-prosjektet har fire hovedmålsetninger:

  • Samle kunnskap om bunn og vannmasser i havrommet, hvor kysttorsken lever, og hvor tang, tare og koraller skaper artsrike skoger.
  • Sammenstille kunnskap om dybde, geologi og biologi, havstrømmer, planktonsamfunn, og vannkvalitet i visuelle kart (økologiske kart).
  • Formidle kunnskap om og forståelse for det marine miljøet og livet i havet til dagens og morgendagens forvaltere.
  • Teste ny teknologi for kartlegging, datainnsamling og prosessering gjennom effektive og automatiserte prosesser. Teste nye måter å formidle kunnskap på.

Prosjektet har mange fremtredende aktører, med Havforskningsinstituttet, Kongsberg Maritime, Norsk institutt for vannforskning, Universitetet i Oslo, Norges Geologiske undersøkelser, Kartverket og INSPIRIA science center i spissen. Første del av prosjektet var formelt styrt av Nasjonalparkene på Færder og Hvaler, som i del to er med i styringsgruppen videre sammen med blant annet Miljødirektoratet, utvalgte kommuner og fylkeskommuner.

En sentral del av finansieringen i  fase 1 (15 mill.) og fase 2 (17 mill. NOK) kommer fra Sparebankstiftelsen DNB.  De fremhever særlig undervisnings- og formidlingsdelen som begrunnelse for sin medvirkning, som er nettopp de delene INSPIRIA har ansvar for.

Les mer på friskoslofjord.no »

Inkluderer et omfattende undervisningsopplegg

I mange forskningsprosjekter er bruk av resultater for skoleverket og formidling av resultater som regel noe en tar stilling til på slutten. Ofte er det ikke snakk om å informere noe særskilt ut mot skolene. I dette Frisk Oslofjord er derimot undervisning og formidling en integrert del av prosjektet.

INSPIRIA er såkalt «arbeidspakkeleder» for formidling og undervisning, og har lagt opp til et omfattende undervisningsopplegg. I første fase bestod leveransen blant annet av flere ekskursjoner for ungdomsskoler i fjæra, som også besøkssentrene på Hvaler og Færder gjennomførte. I fase 2 kommer det også digitale løsninger, blant annet støttesystemer for lærere som vil ta med elevene i felt selv, men faktisk også en digital løsning for å «dra på feltkurs fra skolepulten» for de skolene som ligger for langt unna kysten til at en ekskursjon er praktisk gjennomførbart.

Satser på videregående skoler i 2022 og 2023

I første fase fikk alle videregående skoler i Østfold og Vestfold – 21 skoler til sammen – en dag på INSPIRIAs ekskursjonsskip Ny Vigra III, fra enten Fredrikstad eller Tønsberg. Inntil 30 elever deltok om gangen, og tilbakemeldingene fra elever og lærere var meget gode.

I fase 2 er det sikret finansiering til å gi alle videregående skoler fra Oslo til Kragerø en tilsvarende dagsekskursjon til sjøs. Det betyr 107 turer per år, noe som akkurat skal være mulig innenfor de månedene en kan seile, av hensyn til været. Vitensentrene Du Verden og Vitenparken blir denne gang med på gjennomføringen, sammen med besøkssentrene for nasjonalparkene på Færder og Ytre Hvaler, samt universitetet i Oslo sin stasjon i Drøbak. 

For å få til dette har INSPIRIA fått tak i en ny båt, MS Rognfjell som kan ta inntil 30 elever per skole. Skolene velger selv hvilke elever de sender, men opplegget passer for alle trinn (VG1, VG2 og VG3) innenfor flere fag. Den nye båten utstyres med avansert utstyr fra Kongsberg Maritime, og vil kartlegge Oslofjorden også mens den seiler med sonar montert i skroget.

Elevene får på sin side oppleve en skoledag med mange spennende aktiviteter som bygger på erfaringene fra tidligere år.  I etterkant får elevene anledning til å jobbe mer med det forskerne har funnet i prosjektet, som en del av etterarbeidet. 

Les mer om skoleprogrammet Frisk Oslofjord »