Kompetansemål til elevoppgaver for SparkZ

Ungdomstrinnet

Opplegget kan passe i flere fag, eksempelvis med bærekraft som tverrfaglig tema, og for flere klassetrinn. Vi har tatt utgangspunkt i følgende kompetansemål:

 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Kunst og håndverk, 10. trinn

 • Visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • Lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser

Videregående skole

Opplegget kan passe i flere fag, eksempelvis med bærekraft som tverrfaglig tema, og for flere klassetrinn. Vi har tatt utgangspunkt i følgende kompetansemål:

Samfunnskunnskap, VG1/VG2

 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar

Norsk, VG1/VG2

 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner