Content1 | col2

Historikk

Publisert: 08.08.2012
INSPIRIA science center (tidligere Science Center Østfold) har sin opprinnelse fra Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Østfold. I 2002/2003 startet avdelingen i samarbeid med lærerutdanningen et vitensentertilbud ved skolens daværende studiested i Sarpsborg.
Forstudium
I 2005 ble det gjennomført en forstudie med målsetting å kartlegge mulighetene for å realisere et kommersielt science center av europeisk format ved E6 på Grålum i Sarpsborg. Forstudiet ble finansiert av Innovasjon Norge og konkluderte med at etablering av et science center var realistisk, men at slike senter ikke kan drives på kommersiell basis, men er avhengig av finansiell støtte fra offentlige og private aktører.

Science Center Østfold
Våren 2007 ble forstudiet videreført og Sarpsborg kommune etablerte etter initiativ fra ordfører Jan O. Engsmyr selskapet Science Center Østfold AS, ansatte daglig leder i 100 % stilling og etablerte et styre med representanter fra kommune, fylkekommune og næringsliv. Samtidig gikk et enstemmig bystyre inn for å gi tomtearealer ved som en finansiell start på selskapets mandat; å sikre realiseringen av et nytt vitensenter ved E6 på Grålum - Science Center Østfold.

Finansielt gjennombrudd
Sommeren 2009 fikk selskapet sitt gjennombrudd i forhold til finansieringen ved at Kulturdepartementet bevilget kr. 40 mill i investeringstilskudd, tilsvarende beløp ble kort tid senere også bevilget av Østfold fylkeskommune. Sammen med nærmere kr. 60 mill fra næringslivet kunne selskapet den 5. november 2009 inngå byggekontrakt med NCC Construction AS og byggearbeidene startet opp i januar 2010. Science Center Østfold har en samlet investeringsramme på kr. 170 mill. Dette fordeler seg på bygg med kr. 130 mill og utstillinger og inventar på kr. 40 mill.

Offisiell Markering og realisering
Science Center Østfold representerer regionens storsatsing på kunnskapsbygging hos barn og unge. Samtidig er senteret et bevis på at regional forankring og eierskap er avgjørende dersom store utviklingsprosjekt skal gjennomføres. Realiseringen har ikke vært mulig uten støtte og påtrykk fra fylkesting, kommunestyrer, Østfoldbenken, NHO, LO og ikke minst næringslivet. Østfoldkonferansen i januar 2010 ble den offisielle markeringen på realiseringen av vitensenteret.

Science Center Østfold blir INSPIRIA science center
Navneendringen ble kunngjort i en pressemelding 18. november 2010. Målet med det nye navnet er å styrke vår posisjon, bedre formidle vår grunnleggende idé og skape et attraktivt image. Den nye visuelle profilen, som er moderne og leken, ble utviklet i samarbeid med rådgiverne Siste Skrik Kommunikasjon og Expology. Vi er svært begeistret for det nye navnet som vil hjelpe oss i arbeidet med å nå senterets høye ambisjoner: å være en aktiv pådriver i samfunnsutviklingen.

INSPIRIA science center skal inspirere til kunnskap og bevisstgjøre fremtidsholdninger innenfor hovedområdene:
Energi – MiljøHelseVerdensrommet.