Content1 | col2

Grenseløs kompetanse og kommunikasjon i stort Norge-Sverige prosjekt (Interreg)

Publisert: 24.05.2016
Tenk et felles tilgjengelig arbeidsmarked for ingeniører, naturvitere, IT-konsulenter, teknologer og vitenskapsfolk i hele Fyrbodal og Østfold. Et felles arbeidsmarked der myndigheter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og vitensentre trekker i samme retning. Interreg-prosjektet Scandinavian Science Cluster (SSC) skal bidra aktivt til å skape denne fremtiden.
 Endelig noe nytt i begge land som kan engasjere ungdom til å ta videre utdanning innen naturvitenskapelige fag!
Lærer (44)
INSPIRIA science center ble i 2015 en del av et stort Interreg-prosjekt; Scandinavian Science Cluster der vi sammen med INNOVATUM Science Center er prosjekteiere. Prosjektet skal over en tre års periode samle akademi, næringsliv, offentlig sektor og vitensentre. Gjennom å satse på hele utdanningskjeden, fra grunnskole til høyskole, skal flere ungdommer søke mot utdanning innen for realfag.

Hovedmålet er å øke den grenseoverskridende bevegeligheten på arbeidsmarkedet gjennom å kartlegge, vekke interesse, øke kunnskap og utvikle verktøy for bedre matching og arbeidsmuligheter over landegrensen, med hovedvekt på områdene teknikk og realfag.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en grenseutviskende tankemåte gjennom aktiv deltagelse fra og i nære koblinger mellom høyskoler, næringsliv og vitensentre samt myndigheter og undervisningsinstitusjoner.

Prosjektet har definert fem effektmål, konkretisert fra prosjektets hovedmål:

  • Økt intresse for arbetsmuligheter over landegrensen
  • Økt kunskap om næringslivet i begge land
  • Økt innsikt i framtidsmuligheter og utfordringer
  • Økt interesse og kunnskap innenfor teknik og realfag blant befolkningen
  • Økt søkning til tekniske utdannelser og lærerutdannelse innenfor teknikk og realfag
Disse fem målene bidrar rett inn i innsatsområdets målsetninger. En slik måloppnåelse som her skissert vil aktivt berede grunnen for fremtidig videre forbedringsarbeide innen feltet i begge land.

Mange innvolverte for varige resultater

Scandinavian Science Cluster er et samarbeidsprosjekt mellom flere parter. Denne sammensetningen av aktører gir en meget gunstig helhet som sannsynliggjør nye, varige og virkningsfulle resultater.

Selv om prosjektet har en relevant sammensetning av partnere er det også viktig å supplere med ytterligere aktører. I prosjektperioden vil det være en lang rekke treffpunkter i form av møter og seminarer både for input til delaktivitetene og ikke minst for å diskutere og evaluere resultatene. i slike sammenhenger vil vi invitere med flere kommuner, bedrifter, fagorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsformidlinger og interesseorganisasjoner.

Scandinavian Science Clusters totale budsjett er 3 606 848 EURO hvorav halvparten er EU-støtte og norske Interreg-midler. Prosjektet er delt inn i 3 delprosjekter; felles målbilde, skape nye verktøy og metoder samt kvalitetssikring og styring. Her kan du se alle delprosjektene som fungerer som aktiviteter for å nå målet.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet
Kontaktpersoner for prosjektet

Interreg Sverige-Norge