Content1 | col2

Hva er INSPIRIA science center?

Publisert: 08.04.2011


INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.
 I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.
Som ett av ti regionale vitensentre, mottar INSPIRIA statlig tilskudd til driften gjennom egen post i statsbudsjettet. Kunnskapsdepartementet sier i omtalen av denne posten at målet med tilskuddet er å utvikle regionale vitensenter som et tilbud til skoleverket (elever, studenter, lærere, foreldre) og allmenheten på deres område. Vitensentrene har som målsetting å motivere flere barn og unge til å velge realfag, men har også en viktig samfunnsoppgave - å belyse viktigheten av innsikt og kunnskap om naturvitenskap og teknologi. De regionale vitensentrene i Norge arbeider for å posisjonere seg som en naturlig del av utdanningskjeden, og der aktuelle forskningsresultater viser at besøk på vitensentrene representer en viktig motivasjon ved senere studie- og yrkesvalg.

INSPIRIA science center leverer i dag skoleprogrammer til elever og lærere ved grunntrinn og videregående skole i Østfold. I august 2011 åpnet vi et nytt spektakulært vitensenter i eget nybygg på 6400 m2 ved E6 på Grålum i Sarpsborg. Med det nye senteret utvides dagens skoletilbud til et populærvitenskapelig opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og en unik møte- og arrangementsarena. 

Vi er medlem av følgende nettverk og forbund:
INSPIRIA science center har valgt områdene energi, miljø, verdensrommet og helse som sine hovedområder innenfor formidlingen av naturvitenskap og teknologi. Hovedområdene vil være gjennomgående i vitensenterets formidling til alle målgrupper, men er særlig viktig i forhold til gjennom kunnskap og innsikt å bevisstgjøre holdninger hos barn og unge.

Lurer du på hvor vi ligger? Se kart og veibeskrivelse til senteret. 

Interregprosjekter

INSPIRIA science senter ble i 2015 en del av et stort Interreg-prosjekt; Scandinavian Science Cluster der vi sammen med INNOVATUM Science Center er prosjekteiere. Prosjektet skal over en tre års periode samle akademi, næringsliv, offentlig sektor og vitensentre. Gjennom å satse på hele utdanningskjeden, fra grunnskole til høyskole, skal flere ungdommer søke mot utdanning innen for realfag. Les mer om det spennende prosjektet her.

Kraftledninger - etablere nettverk mellom skole og næringsliv
Sammen med INNOVATUM Science Center jobber vi nå med et nytt felles interreg-prosjekt, kalt Kraftledningar. Fremtidens arbeidskraft sitter i klasserommet. For å langsiktig sikre tilgangen på optimal arbeidskraft trengs "kraftledninger" som binder sammen skole og næringsliv. Prosjektet skal over en tre års periode samle akademi, næringsliv, offentlig sektor og vitensentre i Østfold og Fyrbodal. Dette vil bidra til at nettverk mellom aktørene etableres på lokal, delregional og interregionalt nivå. Gjennom å satse på hele utdanningskjeden, fra grunnskole til høyskole, er en av målene at flere ungdommer søker mot utdanning innenfor realfag. 

Få alle med - Grenseløst samarbeid og forflytning
I dette prosjektet der vi også samarbeider med INNOVATUM Science Center, vil vi utvikle metoder og verktøy som skal forebygge drop-out og frafall fra videregående skole. Det skal også bidra til at bedriftene i områdene på to sider av grensen skal få tilført den kompetansen de har behov for i framtiden. Vi vil utvikle metoder og verktøy som kan dels utvikle og dels skape bevissthet rundt personlige ferdigheter og nye tankesett - 21th century skills. Målet er altså å øke grenseoverskridende forflytning i arbeidsmarkedet, og målgruppen er blant annet elever, lærere og foreldre. 

Vi er en STOLT HjemJobbHjem-bedrift

Ordningen er en del av Bypakke Nedre Glomma, og det er vi på INSPIRIA science center som har fått i oppdrag å drifte den. Det betyr at vi blant annet følger opp medlemsbedriftene, koordinerer utlån og kjøp av utstyr, arrangerer aktiviteter og kurs, gjennomfører reisevaneundersøkelser, setter opp aktivitetsplaner, lager konkurranser og mye annet. Selvsagt er INSPIRIA science center også selv en av medlemsbedriftene. Det innebærer at alle våre ansatte – også de som ikke har noe med dette prosjektet å gjøre – får en rekke fordeler. Les mer her.