Content1 | col2

Miljøsatsingen til INSPIRIA

Publisert: 23.03.2011
Det er foretatt en rekke viktige miljøtiltak på INSPIRIA science center ved realiseringen og oppreisningen av bygget, og det er lagt opp til et bevisst miljøarbeid blant de ansatte og brukerne av senteret. Nedenfor kan du lese mer om enkelte av tiltakene.
Renseanlegg for gråvann
Vårt unike samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), har generert et pilotprosjekt for utvikling og bygging av et renseanlegg for gråvann for bedrifter. Anlegget skal plasseres i teknisk rom på INSPIRIA science center, og anses å være ferdigstilt i 2012. Et vindu inn til anlegget gjør det mulig å formidle tekniske løsninger og miljøaspektet for skoleungdommer og andre.

Vindmølle
Vindmølla utenfor bygget er et miljøsymbol for INSPIRIA science center. Vindmøllen genererer 6 Kw ved optimale vindforhold.

Lavkarbon sement
INSPIRIA science center er pilotbygg for uttesting av lavkarbonsement. Dette utgjør en reduksjon i CO2 - utslipp på omtrent 50 %. 750 tonn med lavkarbon sement er brukt.

Solfangere
På taket på INSPIRIA science center er det montert flere solfangere som skal fange opp konstant solinnstråling. Solenergien lagres i form av varme og blir brukt til oppvarming.

Solcelle vegg
Utenfor skolelaboratoriet ”Energicella” er det montert kraftige solceller som vil bidra til å skaffe til veie den energien som INSPIRIA science center trenger i den daglige driften. Solcelleveggen vil også være gode modeller til å vise prinsipper om fornybar energi til skoleelever.

Hybridbusser
Vi fremmer klimavennlig transport og henter og bringer vår viktigste målgruppe, elever og lærere, i egne science busser. Samarbeid med nettbuss og egne hybridbusser vil sørge for å sikre rasjonell og miljøvennlig transport til og fra senteret for opptil 50 000 brukere årlig.

Avfallshåndtering
INSPIRIA science center viser seg som et forbildebygg også i forhold til håndtering av avfall. Miljøstasjonen utenfor bygget er levert av Total Holding i Fredrikstad og inneholder underjordiske containere for sortering av inntil 4 avfallsfraksjoner: papir/papp, plast, glass/metall, og restavfall. Matavfall oppbevares særskilt i kjølerom i kjøkken og får egen henting. Miljøstasjonen har et tidløst og lekkert design, som skal bidra til å forsterke vår kommunikasjon til barn og unge på at avfall er en ressurs.

Miljøarbeid i drift
  • De ansatte skal være informert om miljøarbeidet på INSPIRIA, og delta for å bedre arbeidsmiljøet og gjøre driften mer miljøvennlig
  • Interne rutiner skal sikre lavt energiforbruk til oppvarming, ventilasjon og lys
  • En avfallsinstruks skal være tilgjengelig for alle ansatte og at en miljøansvarlig skal følge opp avfallshåndteringen jevnlig
  • INSPIRIA science center skal kildesortere gjennvinnbare avfallsfraksjoner etter kommunens ordninger for; plast, papp og papir, glass og metall, organisk avfall og EE- avfall.
  • Vi tar hånd om farlig avfall på en forsvarlig måte og leverer dette jevnlig til Gatedalen miljøanlegg.
  • Vi unngår forbruk av engangsservise og bestikk så godt det lar seg gjøre.
  • Vi tenker miljø ved innkjøp av produkter og tjenester til senteret
  • INSPIRIA science center skal begrense distribusjon av reklamemateriell, utsendelse av brev og lignende, og heller benytte e-post om mulig.
  • INSPIRIA science center skal være reservert fra uadressert post og reklame