Content1 | col2

Avgjørende vedtak i fylkestinget

Publisert: 23.10.2009
Fylkestinget vedtok i går å bevilge kr. 30 mill til Science Center Østfold.
De resterende kr. 10 mill ønsker fylkestinget også å komme med, men først gjennom økonomiplan og budsjett for 2010 og 2011.

Slik tolker daglig leder vedtaket med bakgrunn i gårsdagens behandling i fylkestinget og posisjonen og opposisjonens meget positive omtale og holdning til prosjektet og de siste kr. 10 mill. SCØ omtales av fylkespolitikerne som "fyrtårn for Østfold", "dette skal vi få til" og "den viktigste regionale satsingen etter Moss Lufthavn Rygge".

Daglig leder vil på bakgrunn av dette anbefale styret i sitt møte den 28. oktober å legge til grunn at disse midler kommer, og at byggekontrakt dermed kan inngås som planlagt de første dager i november. Anbefalingen til styret styrkes ytterligere av Sarpsborg bystyres enstemmige vedtak i går på innvilgelse av selskapets søknad om realisering og årlige vertskommune tilskudd på kr. 2 mill. Som del av behandlingen vedtok bystyret at kommunen investerer kr. 45 mill til kjøp og klargjøring av tomten ved E6. Klargjøringen innebærer bl.a. en stor investering for å legge høgspentstrekket over science-tomten i jordkabel, et tiltak som også styrker de øvrige tomteområdene ved Quality og science senteret.

Det gjenstår for Science Center Østfold å sikre fullfinansieringen gjennom:
  1. Kr. 5 mill som bidrag til realiseringen fordelt på de øvrige 17 Østfoldkommuner. Kommunene er søkt om dette og blir gjennom sine bidrag også medeiere i senteret.
  2. Kr. 15 mill fra næringslivet hvor en del av dette regnes som sikret.
  3. Kr. 5 mill gjennom forenklinger i bygget som en del av forhandlingene med entreprenør.

Selskapet oppfordrer derfor nå næringslivet og Østfoldkommunene til å bidra i det avsluttende spleiselaget slik at kontrakt kan inngås som planlagt!

Med sikret restfinansiering kan Østfoldelevene og befolkningen i øvrig se frem imot åpning av Science Center Østfold sommeren 2011!