Content1 | col2

Våre tilbud

Publisert: 02.04.2011
Våre tilbud retter seg direkte mot barn og unge men også til nøkkelpersoner som befinner seg rundt dem. Nøkkelpersoner kan være foresatte, helsepersonell, ansatte i barnehage og skole. Våre tilbud er i stadig utvikling, og et av hovedmålene er å forebygge livsstilssykdommer.
Hva er da egentlig livsstilssykdommer?
Livsstilsykdommer blir ofte omtalt som vår tids store helseutfordring. Det er en samlebetegnelse på sykdommer eller lidelser menneske får som resultat av egen, selvvalgt livsstil. Overspising, manglende fysisk aktivitet, tobakksrøyking, overdrevet alkoholinntak og stress synes å være sentrale årsaksfaktorer for å få slike livsstilsykdommer senere i livet.

Livsstilen er også avhengig av valg i forhold til døgnrytme, søvn og stressnivå. Ikke minst vil sosiale faktorer kunne bety mye for den enkeltes helsetilstand. Livsstil blir ofte knyttet mot livskvalitet, som kan bli forringet dersom et individ ikke har et balansert forhold til disse faktorene.

Eksempler på livsstilsykdommer kan være:
 • koronar hjertesykdom
 • hjerneslag
 • høyt blodtrykk
 • visse typer kreft
 • type 2-diabetes
 • KOLS
 • beinskjørhet
 • depresjon
 • medikamentmisbruk
 • overvekt
 • slitasjegikt
 • HIV/AIDS
 • Alzheimers sykdom.

Barn og unge kan være utsatt og involvert i en livsstil som ikke fremmer god og sunn utvikling, hvis viktige personer rundt dem av ulike grunner har en usunn livsstil. Det er viktig å understreke betydningen av modell-læring som kontinuerlig finner sted når barn og unge vokser opp mens de speiler seg i voksne rollemodeller. ”Ikke som jeg gjør, men som jeg sier”, vil mange barn høre men sjelden gjennomføre.

Vi arbeider helsefremmende og forebyggende – hva er da det?
Helsefremmende arbeid er samlebegrepet for prosesser som gjør det mulig for mennesker å ta kontroll over og forbedre egen helse. Helsefremmende arbeid kan beskrives som det å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet. Billedlig kan en sykdomsforebyggende tilnærming beskrives som ”å luke vekk”, fjerne eller hindre faktorer som kan føre til sykdom eller skade.

På den annen side vil helsefremmende arbeid handle om ”å vanne og gjødsle”, det vil si å «fylle på» med ting som er gode og positive i livet. Som kjent vil en klok gartner bruke begge strategiene for å oppnå et godt resultat.

INSPIRIA science center har som mål å øke innsatsen innen det helsefremmende og forebyggende arbeidet mot barn og unge. Tilbudene vi har utvikles stadig for å imøtekomme samfunnsutviklingen.