Content1 | col2

Statlig driftsstøtte må fordobles!

Publisert: 24.04.2012
Regjeringen følger ikke opp strategien for vitensenteretablering. Statens tilskudd er i gjennomsnitt på ca 3 mill kr pr senter, mens strategien forutsetter 5-6 mill kr per senter. Regjeringens budsjettforsalg for 2012 hadde de samme økonomiske rammer som i 2011, selv antall sentre i full drift i nye bygg, økte med to allerede i 2011. Regjeringen sa her indirekte at vitensentrene var mindre viktige i 2012 og 2011 enn i 2010.
Et tverrfaglig utvalg har på vegne av Foreningen Norske Vitensentre (FNV) og VITEN-styret, nylig lagt fram et konkret forslag til hvordan Staten ved å følge strategien vil få langt større nytte av vitensentrene. Utvalget har skrevet brev til Kunnskapsministeren og bedt om møte for å gjennomgå planene. Næringsminister Trond Giske har fått kopi.

«Regjeringen må gjennom handling vise at de verdsetter vitensentrene. Vi har råd til å gi våre barn ”læring gjennom å gjøre”; som er viktig grep i gjennomføringen av Realfagstrategien og Ungdomsmeldingen», mener utvalget.

Utvalget minner om at for å være i pakt med strategien må Statens bidrag til de åtte regionale vitensentrene* fordobles i 2013 til et årlig nivå på ca. 50 mill kr, mot ca 25 mill kr i dag.

Utvalget mener at med grunnfinansiering på plass, kan vitensentrene, sammen med de nasjonale sentrene RENATE, Naturfagsenteret og Matematikksenteret, spille en svært viktig rolle i oppfølging av Realfagstrategien og Ungdomsmeldingen, som for eksempel:
  • Økt realfagkompetanse til lærerne gjennom etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med universiteter og høgskoler
  • Økt realfagkompetanse til barnehageansatte
  • Økt realfagkompetanse blant barn og unge gjennom motiverende skoleprogram, SFO-tilbud og familietilbud
  • Bistand til skolene med lærerkurs i nye valgfag ”Teknologi i praksis» og «Forskning i praksis»
  • Å være regionale kompetansesentra for skolene i utforskende arbeidsformer
  • Å være et redskap for å forebygge frafall i videregående opplæring i Ny GIV – prosjektet
Utvalgets initiativ overfor Kunnskapsministeren støttes av sentrale organisasjoner som Norsk Industri, Statoil, Abelia, Tekna, Nito, NHO, LO, Utdanningsforbundet, de nasjonale sentrene med flere.

Kunnskapsdepartementet har etterlyst dokumentasjon på resultater i form av økt interesse for og rekruttering til realfagene som følge av satsingen på vitensentre. Utvalget har laget en dokumentasjon som nå er oversendt departementet som underlag for møte. Internasjonal forskning viser svært positive virkninger av vitensentrene.

Utvalget består av:
Merethe Frøyland (mobil 918 36 104), styreleder VITEN-styret,
Knut Harg (mobil 900 26 220) VITEN-styret,
Petra Skoglund (mobil 948 63 367), styremedlem FNV og leder av Vitensenteret Innlandet
Osmund Ueland (mobil 41 65 60 01), arbeidende styreleder, INSPIRIA science center

*De 8 regionale vitensentre er: Vitensenter i Trondheim, Norsk Teknisk Museum, Jærmuseet, Nordnorsk vitensenter, Vitensenteret Innlandet, VilVite, Vitenlabben og INSPIRIA www.vitensenter.no

Foto: Elise Tysil