Content1 | col2

Lover og forskrifter

Publisert: 01.10.2013
Her kan du finne lover og forskrifter som er sentrale i arbeidet med retur av batterier.
Utdrag fra Avfallsforskriften Kapittel 3 Kasserte batterier:
II. Plikter for forhandler
0 Hele kapittel 3 endret ved forskrift 24 okt 2012 nr. 989.
§ 3-4. Plikt til å ta imot kasserte batterier
Forhandlere skal ta kasserte løse batterier vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på annet sted i umiddelbar nærhet av dette. Plikten er begrenset til de kategorier batterier forhandleren omsetter, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Mottaksplikten gjelder uten forpliktelse til å kjøpe nytt batteri.
§ 3-5. Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring
Forhandler skal sørge for at løse kasserte batterier som er mottatt, sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted uten fare for helse, miljø eller sikkerhet. Oppbevaringen skal ikke gjøre at muligheten for behandling, herunder gjenvinning, av de kasserte batteriene, reduseres.
§ 3-6. Plikt til å informere
Forhandler skal informere om at løse batterier ikke skal kastes sammen med annet avfall og om den mottaksplikten som forhandleren har. Det skal informeres gjennom oppslag i butikklokaler. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.


Utdrag fra Avfallsforskriften Kapittel 11 Farlig avfall
§ 11-5. Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall
Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.
Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.


Andre relevante lover og forskrifter er Produktforskriften og ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods.