Content1 | col2

Ny vår for skolene i Østfold

Publisert: 06.11.2013
Gratis og dagsaktuelt undervisningsopplegg for 8.trinn med eget lærernettverk.

Hva?

INSPIRIA har fått midler fra Den naturlige skolesekken for å utvikle et undervisningsopplegg for 8.trinn, kalt "Ny vår for skolene i Østfold". Et fremtidsrettet undervisningsopplegg som er lett å gjennomføre i hverdagen. I samarbeid med Naturfagsenteret og GLOBE ønsker vi å se nærmere på når våren kommer til Østfold, og vi trenger unge forskerspirer fra 8.trinn til å hjelpe oss. Elevene vil være forskere i praksis og gjennomføre reelt feltarbeid. De skal samle inn data ved hjelp av reelle protokoller, registrere disse i store databaser som forskere benytter seg av og som gjør sammenligninger med andre fylker, skoler, mulig. Tema er klimaforskning- stedet er Østfold.

Hvem?

Vi ønsker tolv skoler med i utvikling og utprøving av undervisningsopplegget "Ny vår for skolene i Østfold". Hver skole kan melde på sine klasser på 8.trinn. Det må være minst to lærere fra hver skole som skal følge klassene for at prosjektet kan gjennomføres.

Pris?

Det koster ikke noe å være med. Skolene må dog selv dekke vikarutgiftene når lærerne er på to samlinger, totalt 2.5 dager.

Påmelding?

Påmelding er "første mann til mølla"- prinsippet. Send en e-post til: wanda.minge@inspiria.no i dag!

Tidsplan, opplæring og gjennomføring av "Ny vår for skolene i Østfold":

Prosjektet bygger på to lærersamlinger der opplæring og erfaringsutveksling står på agenda.

Februar 2014:
Lærersamling (1) : Opplæring
Det gjennomføres en opplæringssamling for alle lærerne som har fått plass, totalt 24 stykker fra 12 ulike skoler. Det vil være en 2-dagers samling med overnatting. (Eks. torsdag ettermiddag til fredag kl 14.00). På denne første samlingen gis lærerne en detaljert opplæring i hvordan gjennomføre undervisningen, aktivitetene og protokollen, og hvordan dette kan integreres i egen undervisning. I tillegg får de faglig bakgrunn og spennende vitenskapelig input om vårtegn og klimaendringer. Det gis også grundig innføring i bruk av nettressursene og hvordan data skal registreres.

Mars-mai 2014:
Gjennomføring på hver skole: Feltarbeid og registrering av vårtegn
Utover våren gjennomføres aktivitetene etter som de utvalgte vårtegnene dukker opp. På prosjektets nettside vil man da etter som data registres, kunne følge med både i tabeller og visuelt for Østfold.

Etter siste utvalgte art er funnet, vil skolene begynne å publisere sine rapporter, og skolene kan lage tilleggs opplegg gjennom evaluering av sine observasjoner mot andres.

Juni 2014:

Lærersamling (2): Erfaringsutveksling og evaluering
Før sommeren samles alle lærere og noen utvalgte elever, til en felles evaluering en hel dag. Her evalueres sammen med elevene besvarelser og hvordan dette fungerte som undervisningsopplegg. Etter lunsj får elevene fri, og lærerne og prosjektgruppen diskuterer selve prosjektet og hvordan dette evt. kan videreutvikles til mer fast opplegg.

Aktuelle kompetansemål etter 10.årstrinn:

Naturfag
Forskerspiren:
- formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
- innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

Samfunnsfag
- gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn

Geografi
- fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
- beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

Engelsk
Språklæring:
- velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
Skriftlig kommunikasjon
- bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon

Matematikk
Tal og algebra
- bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design
Statistik, sannsyn og kombinatorikk
- gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
- ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje